Újabb pályázatok KKV-knek! GINOP-1.2.1

2015.06.10.

Újabb pályázatok KKV-knek! GINOP-1.2.1

Pályázat neve: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
Pályázat kódszáma: GINOP-1.2.1-15
Beadás határideje: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig vagy a források kimerüléséig/kiírás felfüggesztéséig.

Keretösszeg:                                      65 mrd HUF a rendelkezésre álló forrás.

Várható nyertes pályázatok száma:           250-500 db    

Támogatás intenzitása:                    max. 50%

Támogatás összege:                          50.000.000 Ft-tól 500.000.000 Ft-ig

Támogatási összeg korlátja:             Nem releváns.

Projekt elszámolható összköltsége:            max. 150.000.000 Ft

Előleg:                                                A támogatás 50%-a, de maximum 100.000.000 Ft

Önrész:                                               A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

 

Támogatható tevékenységek/Elszámolható költségek:

Kötelező és önállóan is támogatható:

  1. Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (a projekt összköltségének min. 50%-a)

Önállóan nem támogatható:

  1. Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
  2. Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
  3. Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek
  4. Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása esetén támogatható (de önállóan nem):

  1. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése
  2. a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
  3. az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés

(Megvált. munkakép. munkavállalónként max. 1.000.000 Ft)

Szakmai elvárás:        A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek. Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra. A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is. A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte. Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak különböző energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie. Esetleges közbeszerzési kötelezettség!

Mérföldkő:                A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni, de amennyiben a támogatást igénylő a többszöri elszámolást választotta, vagy az igényelt támogatás meghaladja a 100.000.000 Ft-ot, legalább két mérföldkő megadása szükséges.

Kik pályázathatnak?

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel (az előtársaság nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

2. jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek.

 

Kizáró okok/nem nyújtható támogatás:

 

1. tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

2. amely nem rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

3. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

4. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

5. amely, nem teljesít legalább egy szempontot a Felhívás 4.4.3.1. pontban foglalt tartalmi értékelési kritériumokból, amennyiben a projekt keretében megvalósuló fejlesztés a Felhívás 6. számú szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen valósul meg,

6. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,

7. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét,

8. amellyel szemben a NAV, illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

9. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,

10. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul,

11. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

12. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

13. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,

14. amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,

15. ha a támogatást igénylő vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén,

16. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,

17. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,

18. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

19. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,

20. amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást,

21. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be,

22. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmével azonos tartalmú támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán.

 

Projekt megkezdése, végrehajtása és befejezése:

 

A projekt benyújtását követő napig megkezdett beruházásra, tevékenységekre támogatás nem adható. A projektet – saját felelősségre – el lehet kezdeni a benyújtást követő napon.

A végrehajtásra a megkezdéstől vagy a Támogatási Szerződés kiállításától számított 18 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezésétől számított legkésőbb 90. napon a Záró kifizetési igénylést és –beszámolót be kell nyújtani, legkésőbb 2018.12.31-ig.

 

A Projekt területi korlátozása:

 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

 

Kötelező vállalások:

 

a) Létszámtartás:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezártbüzleti éven keresztül fenntartja

- a bázislétszámot és

- a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. Bázislétszámnak akkor is a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma számít, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló. Támogatói döntés esetén a vonatkozó vállalások az éves beszámoló rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra.

 

b) Személyi jellegű ráfordítás

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora)

ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest

VAGY

bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

VAGY

bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

 

c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye

ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget

VAGY

bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

VAGY

bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

 

Indikátorok:              nem releváns

 

Biztosítékok:             

1. A támogatást igénylő a 2.) pontban foglalt mentesség kivételével biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:

- garanciavállaló nyilatkozat,

- ingatlan jelzálogjog,

- garanciaszervezet által vállalt kezesség,

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.

- A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

2. Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 

Fenntartási idő:         3 év. Az elavult tárgyi eszköz cseréje ezalatt is lehetséges (azonos funkciójú és azonos vagy nagyobb kapacitású eszközre, melynek gyártási ideje nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé), de arra a fenntartási időszakban állami támogatásban nem részesülhet.

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!